Algemene voorwaarden

Voorwaarden Vattenfall Exclusief - Spaarprogramma

Deze voorwaarden horen bij het programma Vattenfall Exclusief. Een programma waarin Vattenfall vaste klanten beloont: met een spaarprogramma waar klanten kunnen sparen voor gratis cadeaus, met interessante winacties én met uitjes waar een speciale korting voor Vattenfall klanten geldt. De spelregels rondom dit programma lees je hieronder. 

 

Definities
 

Vattenfall: Vattenfall Nederland en daarmee in één concern verbonden zuster-, dochter- of groepsmaatschappijen.

 

Klant: Degene die voor huishoudelijk gebruik met Vattenfall Nederland een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas en/of warmte heeft afgesloten waarop de algemene voorwaarden voor levering van energie aan kleinverbruikers (versie 2013) van toepassing zijn. 

 

Vattenfall Exclusief

Het waarderingsprogramma van Vattenfall voor vaste klanten, te vinden op exclusief.vattenfall.nl, en inhoudende:

  • een Spaarprogramma waarmee punten gespaard kunnen, 
  • onderdeel “Uit” met kortingsacties op uitjes en belevenissen
  • onderdeel “Winnen” met wisselende  winacties. 


Deelnemer
: Een klant van Vattenfall die zich via Mijn Vattenfall heeft aangemeld voor het programma Vattenfall Exclusief. Deelname staat open voor consumentenklanten van Vattenfall.

 

Punten: De spaarpunten die door een Deelnemer gespaard worden in het programma Vattenfall Exclusief. 

 

Spaarpuntentegoed: Het puntentegoed dat Deelnemer spaart vanaf zijn aanmelding op exclusief.vattenfall.nl

 

Klantstatus: Vattenfall kent een waardering toe op basis van het aantal jaren dat een Deelnemer Klant is bij Vattenfall. Deze waardering wordt uitgedrukt in een ‘status’: brons, zilver, goud, platina.

 

Voorwaarden: Deze voorwaarden die zijn opgesteld voor Vattenfall Exclusief. 

 

Mijn Vattenfall: Online programma dat bereikbaar is via mijnvattenfall.nl en waarmee de Vattenfall-klant toegang heeft tot zijn eigen digitale klant- en contractgegevens en waar hij onder meer zijn facturen kan raadplegen, gegevens kan wijzigen, etc.

1.Deelname

1.1.Deelnemer gaat door inschrijving voor Vattenfall Exclusief – Spaarprogramma akkoord met deze Voorwaarden.
1.2.Door inschrijving voor Vattenfall Exclusief – Spaarprogramma is Deelnemer ermee akkoord dat Vattenfall zijn/haar persoonsgegevens gebruikt ten behoeve van Vattenfall Exclusief – Spaarprogramma, aanverwante diensten en/of producten van Vattenfall en het doen van daarmee verband houdende aanbiedingen. 
1.3.Om te beginnen met het opbouwen van Spaarpuntentegoed dient Deelnemer te beschikken over een Mijn Vattenfall account. Deelnemer dient zich met zijn Mijn Vattenfall account aan te melden voor Vattenfall Exclusief -  exclusief.vattenfall.nl – Spaarprogramma en bij elk bezoek met deze gebruikersnaam in te loggen om gebruik te maken van het programma Vattenfall Exclusief.
1.4.Deelnemer is te allen tijde ervoor verantwoordelijk dat Vattenfall via het Mijn Vattenfall account beschikt over correcte, volledige en/of actuele persoonsgegevens, waaronder (maar niet beperkt tot) een geldig en bruikbaar e-mail adres.
1.5.Indien blijkt dat Deelnemer geen correcte, volledige en/of actuele persoonsgegevens aan Vattenfall ter beschikking heeft gesteld, kan Deelnemer worden uitgesloten van deelname aan Vattenfall Exclusief. 

2.Klantstatus 
De Klantstatus is bepalend voor het aantal Punten dat een Deelnemer per maand spaart. Daarnaast zorgt de Klantstatus Goud en Platina voor een hogere winkans (zie onderstaande tabel) 

Hoe lang ben je klant   Status   Punten per maand   Winkans
Eerste 12 maanden Brons 10 1x
1 t/m 4 jaar Zilver 15 1x
5 t/m 9 jaar Goud 20 2x
Vanaf 10 jaar Platina 25 3x


2.1.De voor de Klantstatus relevante klantduur wordt berekend aan de hand van de startdatum van de energielevering. Als de klantrelatie tussendoor beëindigd is geweest, geldt de ingangsdatum van het meest recente contract als de begindatum voor de Klantstatus.
2.2.De administratie van Vattenfall is leidend voor het bepalen van de klantduur. 

3.Toekenning van Punten

3.1.Na aanmelding voor Vattenfall Exclusief kent Vattenfall maandelijks Punten toe aan Deelnemer. De nieuwe Punten worden elke eerste dag van de maand bijgeschreven op het Spaarpuntentegoed indien Deelnemer op dat moment nog steeds Klant van Vattenfall is. 


4.Spaarpuntentegoed –  besteding en geldigheid

4.1.Deelnemer kan het Spaarpuntentegoed inzien op exclusief.vattenfall.nl
Daarnaast zal Vattenfall Deelnemer minimaal eenmaal per kalenderjaar per e-mail een overzicht van het Spaarpuntentegoed sturen.
4.2.Deelnemer kan het Spaarpuntentegoed inwisselen tegen artikelen uit het onderdeel “Punten” op exclusief.vattenfall.nl.
4.3.Een artikel kan alleen met Punten besteld worden als het Spaarpuntentegoed voldoende is voor het artikel. Er kan niet bijbetaald worden, tenzij anders aangegeven.
4.4.Vattenfall behoudt zich het recht voor het assortiment en het benodigde aantal punten voor de producten/belevenissen te wijzigen. 
4.5.Punten zijn op geen enkele wijze inwisselbaar voor contant of giraal geld, noch kunnen Punten gebruikt worden ter voldoening van vorderingen van Vattenfall.
4.6.Het Spaarpuntentegoed kan alleen worden gebruikt door de Deelnemer en is niet overdraagbaar. 
4.7.De registratie door Vattenfall van het Spaarpuntentegoed en van de ouderdom van Punten is leidend. 
4.8.Punten zijn tot maximaal 5 jaar geldig, na uitgiftedatum. 
4.9.Indien Deelnemer structureel, na herhaaldelijk te zijn aangemaand, zijn rekeningen bij Vattenfall niet betaalt, is Vattenfall gerechtigd de toegang tot Vattenfall Exclusief te ontzeggen totdat aantoonbaar alle opeisbare vorderingen van Vattenfall op Deelnemer door Deelnemer zijn voldaan.
 
5.Beëindiging van Deelname

5.1.Wanneer Deelnemer of Vattenfall de klantrelatie beëindigen dan wel een net aangevraagd contract zal annuleren, zal de deelname aan Vattenfall Exclusief ook eindigen en vervalt het Spaarpuntentegoed.
5.2.Deelnemer heeft gedurende de voor zijn leveringsovereenkomst geldende opzegtermijn gelegenheid om het Spaarpuntentegoed te besteden op exclusief.vattenfall.nl
5.3.Vattenfall is gerechtigd de deelname aan Vattenfall Exclusief - Spaarprogramma door Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van fraude, bedrog, het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie, het handelen door Deelnemer in strijd met deze Voorwaarden of enig ander handelen door Deelnemer waardoor Vattenfall schade wordt berokkend, onder voorbehoud van alle overige rechten van Vattenfall.

6.Wijzigingen 

6.1.Vattenfall behoudt zich het recht voor de regels van Vattenfall Exclusief te wijzigen, waaronder, maar niet beperkt tot wijziging van de voorwaarden omtrent de toekenning of wijziging van punten en normering voor klant statussen.
6.2.Wijziging door Vattenfall conform 6.1 heeft geen invloed op al vóór de wijziging door Deelnemer opgebouwd Spaarpuntentegoed.
6.3.Vattenfall behoudt zich het recht voor het programma Vattenfall Exclusief stop te zetten. Hierbij zal het voor Deelnemer mogelijk zijn gedurende een nader te bepalen periode de resterende Punten in te wisselen. Vattenfall zal Deelnemer hierover tijdig informeren.

7.Aansprakelijkheid 

7.1.Vattenfall is niet aansprakelijk ingeval van technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de website exclusief.vattenfall.nl of Mijn Vattenfall.
7.2.Vattenfall is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Deelnemer of anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vattenfall. Vattenfall is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.3.Bij afname door Deelnemer van producten en/of diensten van Vattenfall gelden de op deze producten en/of diensten van toepassing zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Vattenfall.

Open cookie settings